Felhasználói név Jelszó


Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!


Vincellér Vendégház
Cím: 8195 Királyszentistván, Malomvölgy u. 2.Email: redeagnes@freemail.hu
Web: www.vincellervendeghaz.huTelefon: (06-30)407-4666, (06-30)414-1505
Gps: 47.1018931 , 18.0418616

Bemutatkozás

A 4–5 fõ fo­ga­dá­sá­ra al­kal­mas kom­for­tos üdü­lõ­ház a Séd-pa­tak völ­gyé­ben, a tör­té­nel­mi ha­gyo­má­nyok­ban gaz­dag Ki­rály­szent­ist­vá­non, né­hány hek­tá­ros csa­lá­di bir­to­kon, csen­des kör­nye­zet­ben nyújt ott­hont a ki­kap­cso­lód­ni vá­gyók­nak. A ven­dég­ház ké­nyel­mét két szo­ba, egy tel­je­sen fel­sze­relt kony­ha, für­dõ­szo­ba, vé­cé, egy na­po­zó és egy fe­dett te­rasz szol­gál­ja. A ház fû­té­se gáz­fû­tés. Ud­va­runk­ban le­he­tõ­ség nyí­lik bog­rá­csoz­ni, gril­lez­ni, is­mer­ked­ni a há­zi­ál­la­tok­kal, bo­roz­gat­ni a ven­dég­ház kö­ze­lé­ben ta­lál­ha­tó pin­cénk­ben és szõ­lõ­lu­ga­sunk­ban.


Főoldal |  Ügyfélkapu |  Kapcsolat |  Magunkról |  Partnereink |  Járásaink |  Megyeszékhelyek |  Hirdetőink


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php5) in Unknown on line 0